Trống đồng đá

TRONG-DONG-01
TRONG-DONG-01

Trống đồng đá
Kích thước: đường kính 80 -200mm

Categorized in