Sổ kỷ niệm pha lê 25 năm

9.1
9.1

 

Số kỷ niệm 25 năm
SKN 13
Chất liệu: pha lê,  mika
Công nghệ: in, khắc nội dung

Categorized in