Số kỷ niệm 70 năm

20
20

Số kỷ niệm 70 năm pha lê

SKN 34
Chất liệu: pha lê
Công nghệ: in, khắc

Categorized in