Số kỷ niệm 65 năm

19
19

Sổ kỷ niệm 65 năm bằng  pha lê
SKN 33
Chất liệu: pha lê
Công nghệ: in, khắc

Categorized in