Sổ kỷ niệm pha lê 45 năm

15
15

Sổ kỷ niệm 45 năm pha lê
SKN 21
Chất liệu: pha lê
Công nghệ: in, khắc nội dung

Categorized in