Số kỷ niệm 40 năm

14.1
14.1

Sổ kỷ niệm 40 năm
SKN 19
Chất liệu: pha lê, kim loại
Công nghệ: in, khắc, ăn mòn

Categorized in