Số kỷ niệm 10 năm

maquette-1
maquette-1

Số kỷ niệm 10 năm
Chất liệu: pah lê, gỗ, đồng

Categorized in