Số kỷ niệm 30 năm

SKN 10
SKN 10

Sổ kỷ niệm 30 năm
SKN 15
Chất liệu: gỗ, kim loại, pha lê
Công nghệ: in, khắc, ăn mòn