Số kỷ niệm 40 năm

SKN 07
SKN 07

Sổ kỷ niệm 40 năm
SKN 20
Chất liệu: gỗ, kim loại
Công nghệ: in, khắc, ăn mòn

Categorized in