Số kỷ niệm 50 năm

SKN 02
SKN 02

Sổ kỷ niệm 50 năm
SKN 22
Chất liệu: gỗ kim loại
Công nghệ: in, khắc, ăn mòn

Categorized in