Số kỷ niệm kim loại 10 năm

3
3

Sổ kỷ niệm 10 năm
SKN 05
Chất liệu: hợp kim
Công nghệ: in, khắc, ăn mòn

Categorized in