Quà tặng họp lớp 05

Bieu Trung – ep anh
Bieu Trung - ep anh

Biểu trưng pha lê tấm cánh buồm

Kích thước: cao 18cm

Côn nghệ: ép ảnh trường cũ, ảnh tập thể lớp lên sản phẩm theo yêu cầu