Quà tặng họp lớp 01

Bieu Trung12
Bieu Trung12

Biểu trưng pha lê tấm tròn ép ảnh

Kích thước: 10cm, 12cm, 15cm, 18cm

Công nghệ: ép hình ảnh trường lớp cũ, ảnh tập thể lên sản phẩm theo yêu cầu