Ống cắm bút pha lê 11

GCB 11
GCB 11

Ống cắm bút pha lê
GCB 11
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung