Ống cắm bút pha lê 10

GCB 10
GCB 10

Ống cắm bút pha lê
GCB 10
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung