Ống cắm bút pha lê 09

GCB 09
GCB 09

Ống cắm bút pha lê
GCB 09
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc, ép ảnh nội dung