Ống cắm bút pha lê 06

GCB 06
GCB 06

Ống cắm bút pha lê
GCB 06
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung