Ống cắm bút pha lê 05

GCB 05
GCB 05

Ống cắm bút pha lê
GCB 05
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung