Ống cắm bút pha lê 04

GCB 04
GCB 04

Ống cắm bút pha lê
GCB 04
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung