Ống cắm bút pha lê 03

GCB 03
GCB 03

Ống cắm bút pha lê đế xoay
GCB 03
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung