Ống cắm bút pha lê 02

GCB 02
GCB 02

Ống cắm bút pha lê
GCB 02
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung