Ống cắm bút pha lê 01

GCB 01
GCB 01

Ống cắm bút pha lê
GCB 01
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung