Nội thất phong thủy 02

Thap pha le
Thap pha le

Tháp pha lê
GPT 02

Tháp được làm từ pha lê trong suốt 7 tầng 8 cạnh, tháp 7 tầng tượng trưng cho tháp vạn Phật, thờ tháp vạn Phật là thể hiện lòng tôn kính đối với tam bảo, Phật đà trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai và cũng chính là thực hành 10 đại nguyện của Bồ tát Phổ Hiền:

Một là lễ kính chư Phật
Hai là xưng tán Như Lai
Ba là rộng tu cúng dường
Bốn là sám hối nghiệp chướng
Năm là tùy hỷ công đức
Sáu là thỉnh chuyển pháp luân
Bảy là thỉnh Phật trụ thế
Tám là thường tùy học Phật
Chín là hằng thuận chúng sinh
Mười là đều đem hồi hướng

Thờ tháp thất lâu vạn Phật đem lại công đức thù thắng, an lạc cho tất cả mọi người.

Phong thủy gọi là tháp Văn Xương là do tháp trong suốt thể hiện cho trí tuệ sáng suốt, được đặt ở bàn làm việc, bàn học tập đem lại sự thông minh, giải quyết công việc sáng suốt

Uncategorized