Móc khóa 35

MK 08
MK 08

Móc khóa keo dẻo
MK 35
Công nghệ: in offset, đổ keo, ép nhiệt