Kỷ niệm chương 14

21
21

Kỷ niệm chương gỗ đồng

GKN14

Công nghệ: đồng ăn mòn, phủ thủy tinh hữu cơ, ôp trên mặt gỗ

Sản phẩm có thể để đứng hoặc treo tường.