Kỷ niệm chương 12

GKN-12
GKN-12

Kỷ niệm chương hợp kim gỗ
GKN 12