Kỷ niệm chương 11

GKN11
GKN11

Kỷ niệm chương gỗ đồng
GKN 11