Kỷ niệm chương 10

GKN-10
GKN-10

Kỷ niệm chương gỗ đồng
GKN 10