Kỷ niệm chương 09

GKN-09
GKN-09

Kỷ niệm chương gỗ đồng
GKN 09