Kỷ niệm chương 08

GKN-08
GKN-08

Kỷ niệm chương gỗ đồng
GKN 08