Kỷ niệm chương 07

GKN-07
GKN-07

Kỷ niệm chương gỗ đồng
GKN 07