Kỷ niệm chương 05

GKN-05
GKN-05

Kỷ niệm chương gỗ đồng
GKN 05