Kỷ niệm chương 04

GKN-04
GKN-04

Kỷ niệm chương gỗ đồng
GKN 04