Kỷ niệm chương 03

GKN-03
GKN-03

Kỷ niệm chương gỗ đồng
GKN 03