Kỷ niệm chương 01

GKN-01
GKN-01

Kỷ niệm chương gỗ đồng
GKN 01