Huy hiệu đồng 08

010_2
010_2

Huy hiệu đồng hình tròn
GHH 08
Kích thước: D=20mm
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mà vàng phủ thủy tinh hữu cơ