Thẻ nhân viên 07

IMG_3612
IMG_3612

Thẻ nhân viên
GHH 07
Kích thước: 20×70 mm
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mà vàng phủ thủy tinh hữu cơ