Huy hiệu đoàn 41

IMG_3484
IMG_3484

Huy hiệu đoàn thanh niên
GHH 41
Kích thước: D=25mm
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu,phủ thủy tinh hữu cơ