Huy chương CSTĐ

IMG_3532
IMG_3532

Huy chương chiến sỹ thi đua
Chất liệu: đồng ăn mòn