Huân chương 58

2015313102736311
2015313102736311

Huân chương vì sự nghiệp phát triển.

GHH 58

Chất liệu: đồng ăn mòn, đổ màu, phủ thủy tinh hữu cơ bề mặt