Đồng hồ treo tường 52

53
53

Đồng hồ treo tường quả lắc có chuông

GKTT52

Công nghệ: in nội dung trên mặt đồng hồ theo yêu cầu