Đồng hồ để bàn 05

GKDB-05
GKDB-05

Đồng hồ để bàn
GDB 05
Chất liệu: kim loại