Đĩa sơn mài 12

SM-12
SM-12

Đĩa sơn mài
SM 12
Bộ gồm 3 chiếc kích thước 19×19,22×22,25×25 cm

Categorized in