Đĩa sơn mài 11

SM-11
SM-11

Đĩa sơn mài
SM 11
Bộ gồm 3 chiếc kích thước 19×19,22×22,25×25 cm

Categorized in