Đĩa sơn mài 10

SM-10
SM-10

Đĩa sơn mài
SM 10
Bộ gồm 3 chiếc kích thước 19×19,22×22,25×25 cm