Đĩa sơn mài 09

SM-09
SM-09

Đĩa sơn mài
SM 09
Bộ gồm 3 chiếc kích thước 19×19,22×22,25×25 cm

Categorized in