Đĩa sơn mài 08

SM-08
SM-08

Đĩa sơn mài
SM 08
Bộ gồm 3 chiếc kích thước 19×19,22×22,25×25 cm

Categorized in