Đĩa sơn mài 07

SM-07
SM-07

Đĩa sơn mài
SM 07
Bộ gồm 3 chiếc kích thước 19×19,22×22,25×25 cm

Categorized in