Đĩa sơn mài 06

SM-06
SM-06

Đĩa sơn mài
SM 06
Bộ gồm 3 chiếc kích thước 19×19,22×22,25×25 cm

Categorized in