Đĩa sơn mài 05

SM-05
SM-05

Đĩa sơn mài
SM 05
Bộ gồm 3 chiếc kích thước 19×19,22×22,25×25 cm

Categorized in